EP27 : 10 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 1-4 มีนาคม ปี 2565 ที่อัตราปันผลรอบนี้สูงถึง 3-7%

EP27 : 10 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 1-4 มีนาคม ปี 2565 ที่อัตราปันผลรอบนี้สูงถึง 3-7%

จากที่ในช่วงวันที่ 1-4 มี.ค.2565 จะมีหุ้นขึ้น XD ทั้งหมด 24 หุ้น แต่สำหรับ EP ที่ 27 นี้ จะคัดมาเฉพาะหุ้น ที่มีอัตราปันผลในรอบนี้สูงถึง 3-7%
.
ซึ่งมีจำนวน 10 หุ้น ที่ผมจะมาเล่าเจาะลึกถึงรายละเอียดผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผลรอบนี้และในอดีต รวมทั้งผลตอบแทนราคาในปี 2564 ที่ผ่านมา และ ณ วันที่ 22/2/65 ว่าเป็นอย่างไร
.
#ห้นปันผล #หุ้นขึ้นXD #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *