EP112 :10 อันดับหุ้นปันผล XD 8-9 พ.ค.66 ชูยีลด์รอบนี้ 4%-7%

EP112 :10 อันดับหุ้นปันผล XD 8-9 พ.ค.66 ชูยีลด์รอบนี้ 4%-7%

สำหรับ EP นี้ เป็นการคัดหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 8-9 พ.ค. ซึ่งหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ถึง 69 ตัว ซึ่ง EP นี้นอกจากจะสรุปหุ้นทั้ง 69 ตัวมาให้ดูกันแล้วว่ามีอะไรบ้าง ยังได้คัดมา สำหรับหุ้นที่มียีลด์ในรอบนี้สูงสุด 10 อันดับแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *