EP51 : 8 หุ้นปันผล คัดพิเศษ สูตร 4-4-4 (จ่ายปันผลมากกว่า 4%, จ่ายเพิ่มขึนต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน)

EP51 : 8 หุ้นปันผล คัดพิเศษ สูตร 4-4-4 (จ่ายปันผลมากกว่า 4%, จ่ายเพิ่มขึนต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน)

หุ้นปันผล โดยปกติจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนจำนวนมากอยู่แล้ว และยิ่งในช่วงสภาวะตลาดที่มีความผันผวน มีแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลง การมีหุ้นปันผลที่จ่ายต่อเนื่องและสม่ำเสมอติดพอร์ตไว้บ้าง จะช่วยลดความเสียหายของพอร์ตในระยะยาวด้วย
.
จึงเป็นที่มาของ 8 หุ้นปันผลคัดพิเศษ สูตร 4-4-4 ชุดนี้ ที่มาพร้อมกับหุ้นที่มีอัตราปันผลปัจจุบันมากกว่า 4% มีประวัติการจ่ายปันผล 4 ปีล่าสุด และที่สำคัญมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น 4 ปี ติดต่อกัน
.

หุ้นปันผล #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นน่าสนใจ #หุ้นพื้นฐาน #การลงทุน #iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *