Tag: ดัชนีBDI

ล่องท่าฯ สำรวจลักษณะธุรกิจ 11 หุ้นเดินเรือ
และการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบต้นปี
(ในวันที่ค่าระวางเรือเริ่มลง)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา หุ้นเดินเรือต่างปรับตัวขึ้นกันเกือบยกแผง และมีหลายตัวที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิน ….