Tag: ลงทุนอย่างไรดี

อีก 10 ปี คุณอยากมีเงินเท่าไหร่ มาลองเริ่มลงทุนตั้งแต่ตอนนี้

การมีอิสรภาพทางการเงิน ผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปถึงจุดนั้น ไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำงาน นั่งกิน นอนกินไปวัน ….