Tag: หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์

สำรวจ 12 หุ้นซอฟต์แวร์ ราคาเพิ่มสูงสุด ณ วันที่ 6/8/2564

หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ราคาในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสหุ้นเทคจากต่างประเทศ และส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการเทคโนโลยีในการใช้ในชีวิตและประกอบธุรกิจมากขึ้น ….