Tag: หุ้นถ่านหิน

สำรวจราคา 4 หุ้นถ่านหิน ในวันที่ราคาถ่านหิน New High

จากการที่ประเทศจีน มีปัญหาขาดแคลนถ่านหินมาต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นมาก โดยปัญหาความขาดแคลนถ่านหินในประเทศยังถูกซำโดยการที่จีนได้มีการสั่งปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กในประเทศ อีกทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับออสเตรเลียอีก ….