Tag: หุ้นพื้นฐาน

EP51 : 8 หุ้นปันผล คัดพิเศษ สูตร 4-4-4 (จ่ายปันผลมากกว่า 4%, จ่ายเพิ่มขึนต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน)

หุ้นปันผล โดยปกติจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนจำนวนมากอยู่แล้ว และยิ่งในช่วงสภาวะตลาดที่มีความผันผวน มีแนวโน้มอาจจะปรับตัวลดลง การมีหุ้นปันผลที่จ่ายต่อเนื่องและสม่ำเสมอติดพอร์ตไว้บ้าง ….