Tag: อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

สรุป 15 หุ้น SET100 ROE สูงมากกว่า 14% / DE น้อยกว่า 1 เท่า

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการคัดเลือกหุ้นคุณภาพ ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงหุ้นที่เราลงทุนอยู่นั้น สามารถทำธุรกิจและสร้างผลารดำเนินงานกลับคืนมายังผู้ถือหุ้นได้มากน้อยแค่ไหน ….