Tag: เติบโตสูง

สำรวจ 10 หุ้นซอฟต์แวร์ ในตลาดหลักทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?

แม้ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราจะไม่มีหุ้นเทคฯ ใหญ่ๆ ดังๆ เหมือนในต่างประเทศ แต่เรายังมีหุ้นกลุ่มเทคฯ ….