18 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 22-31 มี.ค.2564

18 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD วันที่ 22-31 มี.ค.2564

เข้าสู่ช่วงท้าย ๆ ของเดือนมี.ค. ยังมีหุ้นที่เตรียมจ่อขึ้น XD เหลืออยู่อีก 18 หุ้น โดยหุ้นที่น่าสนใจ เช่น

.

LEE : บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 LEE มีราคาปิดที่ 2.94 บาท, PE 14.49 เท่า และอัตราปันผล 6.34 %

.

CTW : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 CTW มีราคาปิดที่ 8.75 บาท, PE 11.66 เท่า และอัตราปันผล 5.14 %

.

1. A : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 A มีราคาปิดที่ 5 บาท, PE 25.15 เท่า และอัตราปันผล 0.6 %

.

2. CCET : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.009 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 CCET มีราคาปิดที่ 2.5 บาท, PE 54.32 เท่า และอัตราปันผล 1.2 %

.

3. KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ก.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.4 บาท วันที่ขึ้น XD 22 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 KCE มีราคาปิดที่ 56.5 บาท, PE 59.07 เท่า และอัตราปันผล 1.4 %

.

4. 3K-BAT : บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.25 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 3K-BAT มีราคาปิดที่ 73.25 บาท, PE 135.17 เท่า และอัตราปันผล 0.34 %

.

5. DHOUSE : บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 5 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 DHOUSE มีราคาปิดที่ 0.97 บาท, PE 54.57 เท่า และอัตราปันผล 3.09 %

.

6. TMILL : บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 27 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 TMILL มีราคาปิดที่ 3.38 บาท, PE 12.77 เท่า และอัตราปันผล 5.95 %

.

7. TSTE : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.115 บาท วันที่ขึ้น XD 23 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 TSTE มีราคาปิดที่ 6.7 บาท, PE 19.35 เท่า และอัตราปันผล 2.65 %

.

8. LEE : บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.18 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 LEE มีราคาปิดที่ 2.94 บาท, PE 14.49 เท่า และอัตราปันผล 6.34 %

.

9. RCL : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 และกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.5 บาท วันที่ขึ้น XD 24 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 RCL มีราคาปิดที่ 26 บาท, PE 12.34 เท่า และอัตราปันผล 2 %

.

10. CTW : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 CTW มีราคาปิดที่ 8.75 บาท, PE 11.66 เท่า และอัตราปันผล 5.14 %

.

11. STEC : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.3 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 STEC มีราคาปิดที่ 15 บาท, PE 20.93 เท่า และอัตราปันผล 2.1 %

.

12. SYMC : บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.055 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 SYMC มีราคาปิดที่ 5.4 บาท, PE 24.59 เท่า และอัตราปันผล 1.02 %

.

13. TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.02 บาท วันที่ขึ้น XD 25 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 13 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 TTA มีราคาปิดที่ 10.2 บาท, PE 0 เท่า และอัตราปันผล 0.21 %

.

14. FSS : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท วันที่ขึ้น XD 26 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 17 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 FSS มีราคาปิดที่ 2.74 บาท, PE 19.32 เท่า และอัตราปันผล 2.63 %

.

15. SPG : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่าย ปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดหุ้นละ 0.45 บาท วันที่ขึ้น XD 26 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 24 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 SPG มีราคาปิดที่ 19.1 บาท, PE 17.68 เท่า และอัตราปันผล 2.38 %

.

16. DCON : บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.008 บาท วันที่ขึ้น XD 29 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 14 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 DCON มีราคาปิดที่ 0.35 บาท, PE 20.4 เท่า และอัตราปันผล 2.29 %

.

17. RAM : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.9 บาท วันที่ขึ้น XD 30 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28 พ.ค. 64

วันที่ 19/3/2564 RAM มีราคาปิดที่ 144.5 บาท, PE 54.87 เท่า และอัตราปันผล 2.5 %

.

18. SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงาน 1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563 เป็นเงินสดหุ้นละ 0.2 บาท วันที่ขึ้น XD 30 มี.ค. 64 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 เม.ย. 64

วันที่ 19/3/2564 SF มีราคาปิดที่ 5.85 บาท, PE 5.99 เท่า และอัตราปันผล 3.45 %

.

📌 ! ฝากให้คิด !
หลังจากหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว ส่วนใหญ่ราคาจะปรับตัวลดลง ไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะความต้องการหุ้นนั้นลดลง จากที่ไม่ได้รับปันผล เพราะฉะนั้น ถ้าจะหวังซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้น XD ต้องพิจารณาด้วยว่า ปันผลที่จะได้รับ กับราคาหุ้นที่จะย่อลงหลังจากขึ้น XD แบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน
.

❗หมายเหตุ :

1.โพสนี้จัดทำขึ้นเพื่่อใช้เป็นแนวทางในการลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำว่าบริษัทไหนน่าลงทุนกว่าบริษัทไหน หรือผลตอบแทนการลงทุนจะไม่เปลี่ยนไป เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้สนใจควรต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนเสมอ

2. โปรดระวังการดู %ปันผล ของบริษัทที่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ซึ่ง %ปันผลที่นำมาจาก set นั้นเป็นการคำนวนจากปันผลเต็มปีทั้งหมด จึงทำให้อาจสูงกว่าความเป็นจริงที่จะได้

เช่น TMILL ประกาศจ่ายปันผล 0.12 บาท จากงวดดำเนินงานปี 2563 (1 ม.ค.2563 – 31 ธ.ค.2563) ซึ่งจากการคำนวนปกติ %ปันผลที่จะได้รับ เท่ากับ 3.55% เท่านั้น แต่จากข้อมูล SET เท่ากับ 5.9% จากการรวมปันผลระหว่างกาลก่อนหน้าที่ 0.08 บาท รวมปันผลทั้งปี 0.20 (0.20/3.38 = 5.9%)
.
.
Reference
– https://www.set.or.th /
.
#การลงทุน
#iYomBizInspiration
.
สนใจข้อมูลธุรกิจ การเงิน การลงทุน เล่าให้ฟังเข้าใจง่ายๆ พร้อมทั้งแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างฝัน ติดตาม iYom Biz+Inspiration ได้ที่
website : https://iyom-bizinspiration.com
facebook : https://www.facebook.com/iYomBizInspiration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *