EP113 : 8 อันดับหุ้นปันผล มียีลด์รอบปี 5% ขึ้นไป ชูยีลด์รอบนี้สูงถึง 6 % ขึ้น XD วันที่ 10-12 พ.ค.66

EP113 : 8 อันดับหุ้นปันผล มียีลด์รอบปี 5% ขึ้นไป ชูยีลด์รอบนี้สูงถึง 6 % ขึ้น XD วันที่ 10-12 พ.ค.66

สำหรับ EP นี้ เป็นการคัดหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD วันที่ 10-12 พ.ค. จากหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ทั้งหมด 22 ตัว ซึ่ง EP นี้นอกจากจะสรุปหุ้นทั้ง 22 ตัวมาให้ดูกันแล้วว่ามีอะไรบ้าง ยังได้คัดมา สำหรับหุ้นที่มียีลด์ในรอบปีตั้งแต่ 5% ขึ้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *