EP144 : 5 หุ้นสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี เตรียมเก็บรับปันผลงวดสุดท้ายของปี 2566 มาเช็ควันที่น่าจะขึ้น XD และรับปันผลในเดือน ธ.ค.66

EP144 : 5 หุ้นสายเปย์ จ่ายปันผล 4 ครั้งต่อปี เตรียมเก็บรับปันผลงวดสุดท้ายของปี 2566 มาเช็ควันที่น่าจะขึ้น XD และรับปันผลในเดือน ธ.ค.66

โดยส่วนใหญ่หุ้นในตลาดหลักทรัพทย์ มักจะมีการจ่ายปันผล 1-2 ครั้งต่อปี ทำให้ในรอบปี 2566 หุ้นส่วนใหญ่ต่างก็มีการจ่ายปันผลครบเรียบร้อยแล้ว

แต่ก็ยังมีหุ้นอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลถึง 4 ครั้งต่อปี หรือ ที่เราเรียกว่าหุ้นกลุ่มสายเปย์ โดยในรอบปีที่ผ่านมาก็จ่ายกันมาแล้ว 3 ครั้ง ทำให้ยังเหลือการจ่ายปันผลครั้งสุดท้ายของปี ที่กำลังจะจ่ายจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 นี้

.

ลองมาเช็ควันที่น่าจะขึ้น XD และวันที่จะจ่ายปันผลกันในช่วง ธ.ค.66 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *