EP73 : 13 อันดับ หุ้นปันผลขึ้น XD (21-30 พ.ย.2565) อัตราปันผลรอบปี 4% ขึ้นไป (สูงสุดถึง 19%)

EP73 : 13 อันดับ หุ้นปันผลขึ้น XD (21-30 พ.ย.2565) อัตราปันผลรอบปี 4% ขึ้นไป (สูงสุดถึง 19%)

หลังจากที่บริษัท เริ่มทยอยประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 / ปี 2565 และในรอบ 9 เดือนปี 2565 มากันแล้ว ซึ่งก็มีหลายบริษัทที่มีการประกาศจ่ายปันผล

.

ทั้ง 13 หุ้น ดังกล่าวเป็นการคัดกรองมาจาก หุ้นปันผลที่กำลังขึ้น XD ทั้งหมด 29 ตัว ในช่วง 21-30 พ.ย.65 ซึ่งได้คัดมาเฉพาะหุ้นที่มีอัตราปันผลรอบปีตั้งแต่ 4% ขึ้นไป สูงสุดถึง 19%

สรุปหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD ทั้งหมดในช่วงนี้ ดูได้ที่ : https://bit.ly/3hMtC5F

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *