EP74 : 9 อันดับหุ้น จ่ายปันผลเกิน 10% ผลตอบแทนราคารอบ 10 ปี เกิน 40% ขึ้นไป จ่ายปันผลต่อเนื่อง

EP74 : 9 อันดับหุ้น จ่ายปันผลเกิน 10% ผลตอบแทนราคารอบ 10 ปี เกิน 40% ขึ้นไป จ่ายปันผลต่อเนื่อง

เขาว่าสินทรัพย์ที่พอจะสู้กับเงินเฟ้อได้ตัวหนึ่ง นั่นก็คือ หุ้นปันผล EP เลยจะไปส่องดูในตลาดตอนนี้ว่า มีหุ้นไหนที่มีอัตราปันผลรอบปี ณ วันที่ 17/11/2565 ที่ผ่านมา เกิน 10% เพราะน่าจะชนะเงินเฟ้อ . ซึ่งผลปรากฏว่ามีอยู่หลายหุ้นเลยทีเดียว ผมจึงทำการคัดกรองหุ้นอีกครั้ง โดยใช้ค่าเบต้า ที่ต่ำกว่า 1 หรือจะสูงก็จะไม่ให้เกิน 1.5 และยังย้อนไปดูว่าผลตอบแทนราคาในรอบ 10 ปี (ราคาสินปี 2554 เทียบกับสิ้นปี 2564) ยังสูงเกินกว่า 40% ขึ้นไป จึงเป็นที่มาของโผหุ้นชุดนี้ . ไปฟังการวิเคราะห์ในเบื้องต้นดูว่า แต่ละหุ้นยังน่าสนใจลงทุนอยู่ไหม .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *