EP86 : 4 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD (30 ม.ค. – 8 ก.พ. ปี 2566) อัตราปันผลรอบนี้ สูงถึง 6%

EP86 : 4 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD (30 ม.ค. – 8 ก.พ. ปี 2566) อัตราปันผลรอบนี้ สูงถึง 6%

EP นี้มาเปิดฤดูกาลของการปันผลประจำปี ด้วยหุ้นปันผลที่กำลังจะขึ้น XD กัน ในช่วง 30 ม.ค.-8 ก.พ. ปี 2566 เหตุที่มีแค่ 4 หุ้น เนื่องจาก ทั้ง 4 หุ้นมีรอบการปิดงบประจำปีที่แตกต่างจากบริษัทในตลาดทั่วไป โดยหุ้นส่วนใหญ่จะในรอบนี้จะมีรอบปีดำเนินงาน ต.ค.- ก.ย ของปีถัดไป ทำให้ในรอบนี้ จึงเป็นการปิดงบประจำปี 2565 คือ ตั้งแต่ ต.ค.64-ก.ย.65 .

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *